Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy dokument (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi ogólne warunki świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego http://staropolskamiodziarnia.pl prowadzonego przez Gospodarstwo Pszczelarskie Staropolska Miodziarnia.

Kontakt ze Sprzedającym, we wszystkich sprawach dotyczących Sklepu internetowego (m.in. pytania,  zamówienia, zwroty) jest możliwy za pośrednictwem następujących danych kontaktowych (dalej „Adres Sprzedawcy”):

Dane teleadresowe: Staropolska Miodziarnia Małgorzata Chabowska, Świeszewo 64, 72-300 Gryfice tel. 725 725 028, email: zgy.malgorzta@gmail.com

Niniejszy Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna która ukończyła co najmniej 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 2. Konto (Konto Klienta) – funkcjonalność Sklepu, w ramach której Klient po dokonaniu rejestracji ma możliwość korzystać z Usług Sklepu bez konieczności wprowadzania każdorazowo swoich danych osobowych, a także ma dostęp do historii Zamówień oraz innych danych i funkcjonalności niedostępnych niezalogowanym (nie posiadającym Konta) Klientom;
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz zawierania Umów sprzedaży na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 4. Rejestracja – dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana w oparciu o przedstawione Klientowi komunikaty oraz w oparciu o podane przez Klienta dane, w tym dane osobowe, z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu;
 5. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.staropolskamiodziarnia.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, zawierać Umowy na odległość, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 6. Strona – Sprzedający lub Klient;
 7. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary
 9. Sprzedający – Małgorzata Chabowska prowadząca Gospodarstwo Pszczelarskie wpisane do właściwego rejestru lekarza weterynarii pod numerem 320571108
 10. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające istotne postanowienia tej umowy (wyszczególnione w podsumowaniu Zamówienia – w szczególności rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży, terminy, cenę, sposób oraz koszt dostawy), stanowiące ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Podstawowe obowiązki Stron

 1. Każda ze Stron umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania zawartej Umowy sprzedaży.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 4. Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (w opisie Towaru, w podsumowaniu lub potwierdzeniu Zamówienia wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy skutecznie złożyć Zamówienie, tj. dokonać  na stronie internetowej Sklepu wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne  dane do założenia Konta Klienta, które są wymagane przez Sprzedawcę oraz złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
 3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia i skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także potwierdzenie, że Konsument wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 4. Złożenie skutecznego Zamówienia zgodnie z zapisami ustępów powyżej jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają należny podatek VAT.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są podczas procesu składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty w następujący sposób:
  1. przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy (przedpłata); Małgorzata Chabowska Bank PKO BP nr konta 49 1020 2821 0000 1302 0014 0327
  2. płatność BLIK na telefon, nr tel 725 725 028
  3. płatność gotówką za pobraniem – w przypadku wysyłki zakupionych towarów poprzez dokonanie płatności przedstawicielowi firmy doręczającej towar
  4. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 4. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłaty) wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedającego.
 5. Przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 6. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 791 kodeksu cywilnego wskutek zapłaty należności przewoźnika i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi wynikające z umowy przewozu (w tym dotyczące odpowiedzialności za uszkodzenia). Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili przyjęcia przesyłki zawiadomił o nich przewoźnika.
 7. W związku z powyższymi zapisami sugerujemy aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego opakowania przesyłki  lub innego, widocznego z zewnątrz uszkodzenia zażądać od przewoźnika spisania protokołu wskazującego na uszkodzenia. Sugerujemy także, aby każdorazowo sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Umowy sprzedaży Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedającego o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
 8. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru)

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2. Zwrot Towarów jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać wraz z informacją o numerze konta, na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Do odsyłanego towaru należy dołączyć notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił (złożył oświadczenie o odstąpieniu) od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zamkniętym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.